HITNA 124

Upravno vijeće

Domom zdravlja upravlja upravno vijeće od 5 članova.
Upravno vijeće čine:
  – predstavnici osnivača: 3 člana, od kojih 1 mora biti predstavnik minstarstva.
  – predstavnici stručnih djelatnika zdravstvenih ustanova – 2 člana, od kojih 1 mora biti iz reda zdrvstvenih djelatnika.


Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje i razriješava Vlada Županije Zapadnohercegovačke na prijeglog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Izbor i imenovanje Upravnog vijeća vrši se temeljem raspisanog javnog natječaja sukladno važećim propisima. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.